امیر سعادت فر

وب سایت شخصی امیر سعادت فر

توضیحات

طراحی وبسایت شخصی خودم جهت ارائه نمونه کارها از مهم ترین فعالیت هایی بود که با توجه به اینکه همه دوستان و آشنایان از من می پرسیدند چه نمونه کارهایی دارم انجام شد

1
افزایش درآمد با ساختن کسب و کاراینترنتی در بزرگترین مجموعه آموزش دیجیتال کشور
ورود به همیار آکادمی